به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب وخاک وامورفنی ومهندسی سازمان گفت: در سال 1402 مبلغ 44 میلیارد تومان جهت احیاء و مرمت قنوات استان مصوب گردیده است.

اکبر محمدی با بیان اینکه در مرحله اول مبلغ حدود 6 میلیارد تومان به استان تخصیص داده شده، افزود: بدین منظور قراردادهای عاملیت فی مابین سازمان جهادکشاورزی با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانها منعقد و عملیات احیاء و مرمت 15 رشته قنات در دستور کار قرار گرفته است

مدیر آب وخاک وامورفنی ومهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت:ً همچنین در سال جاری عملیات مرمت و بازسازی21 رشته از قنوات استان که از محل مشارکت و خودیاری بهره بردارن به پایان رسیده بود، تامین اعتبار گردید.