به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گفت: مبلغ 140 میلیارد ریال از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری (ملی) به قنوات استان تخصیص یافته که براساس شاخص‌های معین در سطح شهرستان های استان توزیع گردیده است.

اکبر محمدی بیان داشت: که اولویت تخصیص اعتبار با قنواتی است که با مشارکت مالکین شروع شده  و همچنین قنواتی که در سیل اخیر دچار خسارت گردیده اند.

وی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 300 میلیارد ریال اعتبار از محل کمک های فنی و اعتباری و 91 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جمعا به مبلغ ۳۹۱ میلیارد ریال از اعتبارات1402 جهت مرمت و بازسازی 122 رشته قنات تخصیص یافته که عملیات بازسازی و نوسازی این قنوات با مشارکت خیلی خوب بهره برداران طبق دستورالعمل های فنی و اجرایی شروع و در حال اجراء می باشد.