به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی، صبح شنبه 29 تیرماه سال جاری، معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور به منظور بررسی و بازدید از چندین پروژه کشاورزی به استان سفر خواهند کرد.

دیدار با استاندار خراسان جنوبی، حضور در جلسات تخصصی و بازدید از چندین پروژه مرتبط با حوزه های کاری این معاونین، از اهم برنامه های این سفر خواهد بود.

در جریان سفر مهندس اکبری معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و مهندس اورنگی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به استان خراسان جنوبی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان مورد بحث و ارائه طریق قرار خواهدگرفت.