آگهی فراخوان عمومی شماره 13-98 : دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع شهرک های کشاورزی گلخانه ای - دامی - شیلاتی