ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عراق- بغداد