به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، به همت امور بانوان سازمان و با همکاری مدیریت ترویج کشاورزی به مناسب گرامی داشت هفته ملی سلامت بانوان، کارگاه حضوری سلامت بانوان و خانواده در سالن جلسات شهدای جهاد کشاورزی سازمان برگزار گردید. همچنین از طریق بستر شبکه اینترنتی برکت بانوان شاغل و کشاورز هم استانی همزمان در این کارگاه شرکت داشتند.