به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: بعد از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان، افزایش یک ونیم برابری جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی صورت گرفته است.

محمدرضا زرگری افزود: در سال گذشته با پرورش تعداد ۴ میلیون و چهارصد هزار قطعه جوجه توسط واحدهای مرغ گوشتی شهرستان که از این تعداد بیش از ۱ میلیون جوجه نژاد آرین بوده است، ، میزان  ۸۹۰۰ تن گوشت تولید و وارد چرخه مصرف شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه اظهار کرد: جوجه ریزی امسال از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و نیم برابر شده که با تمهیدات در نظر گرفته برای واحدهای مرغداری امید آن است که این میزان افزایش یابد.