جناب آقای هاشم ولی پور مطلق

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

تلفن تماس : 05632226103