فرم تماس مستقیم با رئیس سازمان

 

 

 

 جناب آقای محمدحسین اکبری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

تلفن تماس : 05632226103