خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی  مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی(شماره تماس : 05632430847)

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021206100

خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات  

غیر الکترونیکی

 

2

13021205100

صدور مجوزهای آبزی پروری   

 

https://semak.maj.ir/

3

13021206106

ارایه معرفی نامه بری بهره مندی از تسهیلات  

  https://cita.maj.ir/