به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، چهارمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان خراسان جنوبی در محیط GIS با حضور مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی، رئیس اداره مهندسی زراعی، مسئول سامانه های نوین آبیاری، مسئول GIS و مشاور راهبردی در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان برگزار گردید. 

اکبر محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان در مورد این جلسه گفت: بررسی برنامه های جلسه گذشته و همچنین پیگیری درخصوص پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان طبق برنامه زمانبندی ارسالی وزارت جهادکشاورزی از مهمترین مباحث مرتبط جلسه مذکور بود که مقرر گردید این جلسه چهارشنبه هر هفته  به منظور ثبت کلیه طرح های اجرایی آب و خاک  استان در محیط GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان تا حصول نتیجه مطلوب برگزار گردد.

گفتنی است در این جلسه رئیس اداره مهندسی زراعی مصوبات جلسه قبلی را قرائت و در ادامه کارشناس GIS گزارش اقدامات صورت گرفته را برای حضار در جلسه ارائه نمود.