به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمد مودی با اشاره به اینکه زنان روستايي نقش اساسي در تامين رفاه، امنيت و توسعه اقتصادي خانواده و روستا ايفا مي كنند، افزود: به همین دلیل باید در امر برنامه ريزي هاي خرد و كلان اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به این قشر توجه ویژه شود.

 وی افزود: صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي يك الگوي بومي برنامه اعتبار - پس انداز به روش مشاركتي در مناطق روستايي است كه هدف توسعه اي آن بهبود وضعيت زنان روستايي است که با ايجاد بستري مناسب براي مشاركت زنان روستايي زمينه فعاليت هاي فردي و اجتماعي آنان را فراهم مي سازد.

 مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: این صندوق ها با تجهيز پس اندازهاي خانوار روستايي و هدايت آنها به سمت توليد موجب تامين نيازهاي مالي خانواده هاي كم درآمد روستايي گشته و از طرفي ديگر با ايجاد اشتغال و توسعه مشاغل خانگي ضمن افزايش نرخ اشتغال، موجب كاهش مهاجرت روستائيان نيز مي شوند.

 وی با اشاره به اینکه در سال 1384 براي اولين بار طرح صندوق هاي اعتبارات خرد در 13 روستا در شهرستان هاي درميان و سرايان و نهبندان  اجرا شد، گفت: این مهم به تدريج با آشنايي كارشناسان ترويج و همچنين زنان روستايي با اهداف و برنامه هاي صندوق در ساير شهرستان هاي استان تعميم داده شد و در حال حاضر در خراسان جنوبي تعداد 238 صندوق با هشت هزار و 262 نفر عضو فعال است.

 مودی با بیان اینکه50 درصد جمعيت روستايي خراسان جنوبی و 20 درصد بهره برداران بخش كشاورزي استان را زنان تشکیل می دهند، افزود: 9/23 درصد شاغلين بخش كشاورزي را زنان تشكيل مي دهند در صورتي كه در  ساير بخش ها 7/16 درصد متعلق به زنان است بنابراين نسبت زنان شاغل بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش ها بيشتر است.

 وی درخصوص مهمترین نتايج و دستاورد اجرای طرح صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی تصریح کرد: گسترش مشاركت بين روستائيان، واگذاري بخشي از سياست پولي به روستایيان، توسعه مشاغل خانگي، گسترش فرهنگ پس انداز، افزايش درآمد از طريق وام، بهبود وضعيت زندگي زنان روستايي، كاهش فقر، كاهش مهاجرت از روستا، توانمندسازي جامعه محلي، تجهيز پس انداز خانوار هاي روستايي در جهت تامين مالي فعاليت هاي درآمدزا، توسعه كار آفريني و ... از جمله این دستاوردها است.

 مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی درخصوص نتایج حاصله هم گفت: افزايش  ضريب  دسترسي  زنان روستايي كم درآمد  به تسهيلات اعتباري، توجه وتمركز  به گروههاي كم درآمد زنان روستايي، افزايش سطح درآمد زنان با اجراي پروژه هاي كوچك، توانمندسازی زنان روستايي در انجام كار گروهي، هدايت پس اندازهاي غير مولد، جلوگیری از مهارجرت روستاییان و توانمندسازی زنان در راستای بهره برداری از منابع پایدار و ... از جمله نتایج اجرای این طرح است.