الگویی در سطح یک هکتار کشت نشایی خربزه دربخش مرزی درح شهرستان سربیشه صورت گرفته است.

مریم جوادی بایگی افزود: از مزایای کشت نشایی میتوان به زودرسی محصول وصرفه جویی 35 درصدی درمصرف آب با توجه به حذف آبیاری های اولیه محصول سطح سبز یکنواخت مزرعه اشاره نمود.

وی اظهار داشت: امیدواریم باکشت الگویی ومشاهده فواید ومزایای این روش، شاهد رونق کشت نشایی در کشاورزی شهرستان باشیم